Transport escolar

Els alumnes procedents de Cala Pi i, S’Estanyol i Son Bieló que cursen educació primària tenen dret al servei de transport escolar contractat per la Conselleria d’Educació i Cultura.

La ruta del servei de transport és la següent:

  • 8’15 h: Cala Pi
  • 8’30 h: Son Bieló - S’Estanyol
  • 9 h: Llucmajor

L’alumnat d’educació infantil tendrà dret a transport gratuït, en cas que hi hagi places vacants en el vehicle dels alumnes de primària.

Els alumnes hauran de sol·licitar aquest servei en el moment de formalitzar  la  matrícula.  Si  durant  el  curs  es  produeix  un  canvi  de domicili, que impliqui variació de parada, el pares o tutors de l'alumne comunicaran  aquest  fet  amb  antelació  suficient  a  la  secretaria  del centre.

Normes d’ús del transport escolar:

  • Els nins han de pujar i baixar sempre a les mateixes parades establertes.
  • Els alumnes han de respectar l’horari de recollida en la parada habitual, evitant retards.
  • Els alumnes realitzaran la pujada i baixada de l’autobús sempre sota la supervisió de l’acompanyant i seguint en tot moment les seves indicacions.
  • Mantindran en tot moment una actitud respectuosa amb els altres usuaris, així com amb l’acompanyant i el conductor.